Úvodná stránka » Dohľad nad prac. prostredím

Dohľad nad pracovným prostredím a pracovnými podmienkami

Dohľad nad pracovnými podmienkami budeme vykonávať ako súbor preventívnych odborných, poradenských a konzultačných činností. Dôležitým predpokladom k vytvoreniu funkčného systému Pracovnej zdravotnej služby je dokonalá znalosť pracovného prostredia a pracovných podmienok.

V rámci realizácie systému Pracovnej zdravotnej služby zabezpečíme:

 • vykonanie vstupnej analýzy pracovísk klienta,
 • identifikácia všetkých rizík a nebezpečenstiev zdraviu škodlivých faktorov pracovného  prostredia (ZŠFPP),
 • objektivizácia expozície zamestnancov ZŠFPP – podľa profesií,
 • objektivizácia fyzickej, senzorickej a psychickej záťaže,
 • ergonomické hodnotenie pracovísk a pracovných miest,
 • zabezpečenie objektivizácie (merania) rizikových faktorov pracovného prostredia,
 • hodnotenie zdravotných rizík -  pre pracovníkov z jednotlivých faktorov pracovného prostredia a vypracovávanie posudkov o riziku. Za základné považujeme štyri postupné kroky:

                           - identifikácia nebezpečenstva

                           - hodnotenie vzťahu dávka a účinok/odpoveď

                           - hodnotenie expozície

                           - charakterizácia rizika

 • posudky o zdravotnom riziku,
 • kategorizácia pracovných činností podľa § 31 zákona NR SR č.355/2007 Z.z.

         - na základe zistených skutočností,

         - objektivizovaných hodnôt:

- vibrácií, hluku, tepla a chladu, optického žiarenia,

- hodnôt expozície azbestu, elektromagnetického poľa, biologických faktorov,  karcinogénnych a mutagénnych faktorov, chemických faktorov,

- osvetlenia pri práci, podmienok práce so zobrazovacími jednotkami, pri ručnej manipulácii s bremenami,

- fyzickej, psychickej a senzorickej záťaže.

 • návrhy na určovanie rizikových prác,
 • manažment zdravotných rizík - triedenie rizík podľa ich závažnosti, určovanie priority riešení jednotlivých rizík a triedenie aj podľa možností ich eliminácie,
 • komunikácia rizika - tlmočenie výsledkov hodnotenia a klasifikácie rizika zástupcom manažmentu a zamestnancov.

ETIKA spoločnosti

PZS - ANIMA, s.r.o.

Pracovníci spoločnosti PZS - ANIMA, s.r.o. pokladáme za samozrejmosť dodržiavať pri našej práci utajovanie konkrétnych informácii o zdravotnom stave zamestnancov. Poskytovať ich budeme iba jednotlivcom, ktorých sa priamo týkajú. Pri zbere údajov, ich zaznamenávaní, uchovávaní a prenose budeme robiť opatrenia, aby nedošlo k „úniku“ týchto informácií. Zamestnávateľ má z hľadiska jednotlivcov právo iba na informáciu, či pracovník je alebo nie je zdravotne spôsobilý vykonávať konkrétnu prácu.

Zamestnávateľa a zamestnancov budeme informovať o výsledkoch kolektívneho hodnotenia zdravotného stavu, vrátane výsledkov kolektívnych expozičných testov vo vzťahu ku konkrétnym pracovným podmienkam.

Za dôverné informácie budeme považovať aj všetky údaje, ktoré sa pri svojej práci dozvieme o organizácii klientov (ako napr. údaje o pracovných priestoroch, výrobných technológiách a pracovných postupoch). Pri svojej práci budeme dbať na svoju profesionálnu nezávislosť vo vzťahu ku všetkým účastníkom procesu starostlivosti o zdravie pracovníkov.