Úvodná stránka » Dotazník » Dotazník

DOTAZNÍK

pre vypracovanie cenovej ponuky na výkon pracovnej zdravotnej služby podľa zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

 

1. Názov a sídlo spoločnosti:

 

2. Predmet činnosti:

3. Počet a umiestnenie prevádzok ak sa nenachádzajú v sídle spoločnosti:

Názov

Umiestnenie

Poznámka

 

4. Počet zamestnancov administratívnych / výrobných: /

 

5. Počet zamestnancov pracujúcich na nočnej zmene:

 

6. Regionálnym úradom verejného zdravotníctva vyhlásené rizikové práce (ak také sú):

Rizikový faktor

Kategória rizika

Počet zamestnancov

Poznámka

 

7. Kontaktná osoba / telefónne číslo:
/

 

Ďakujeme za stručné vyplnenie dotazníka.

Údaje z tohto dotazníka nebudú poskytnuté tretím osobám a použijú sa len na vypracovanie cenovej ponuky pre Vašu spoločnosť.

 

Kontrolný kód:

 

 

ETIKA spoločnosti

PZS - ANIMA, s.r.o.

Pracovníci spoločnosti PZS - ANIMA, s.r.o. pokladáme za samozrejmosť dodržiavať pri našej práci utajovanie konkrétnych informácii o zdravotnom stave zamestnancov. Poskytovať ich budeme iba jednotlivcom, ktorých sa priamo týkajú. Pri zbere údajov, ich zaznamenávaní, uchovávaní a prenose budeme robiť opatrenia, aby nedošlo k „úniku“ týchto informácií. Zamestnávateľ má z hľadiska jednotlivcov právo iba na informáciu, či pracovník je alebo nie je zdravotne spôsobilý vykonávať konkrétnu prácu.

Zamestnávateľa a zamestnancov budeme informovať o výsledkoch kolektívneho hodnotenia zdravotného stavu, vrátane výsledkov kolektívnych expozičných testov vo vzťahu ku konkrétnym pracovným podmienkam.

Za dôverné informácie budeme považovať aj všetky údaje, ktoré sa pri svojej práci dozvieme o organizácii klientov (ako napr. údaje o pracovných priestoroch, výrobných technológiách a pracovných postupoch). Pri svojej práci budeme dbať na svoju profesionálnu nezávislosť vo vzťahu ku všetkým účastníkom procesu starostlivosti o zdravie pracovníkov.