Úvodná stránka » Spolupráca

Spolupráca

Pri svojej činnosti budeme úzko spolupracovať s:

  • poskytovateľmi zdravotníckej starostlivosti,
  • Úradom verejného zdravotníctva SR a regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva,
  • Sociálnou poisťovňou ,
  • zdravotnými poisťovňami,
  • orgánmi štátnej správy v oblasti inšpekcie práce,
  • orgánmi miestnej štátnej správy a samosprávy,
  • inštitúciami a pracoviskami, ktoré sa zaoberajú problematikou zdravia a bezpečnosti pri práci,
  • vzdelávacími ustanovizňami.

ETIKA spoločnosti

PZS - ANIMA, s.r.o.

Pracovníci spoločnosti PZS - ANIMA, s.r.o. pokladáme za samozrejmosť dodržiavať pri našej práci utajovanie konkrétnych informácii o zdravotnom stave zamestnancov. Poskytovať ich budeme iba jednotlivcom, ktorých sa priamo týkajú. Pri zbere údajov, ich zaznamenávaní, uchovávaní a prenose budeme robiť opatrenia, aby nedošlo k „úniku“ týchto informácií. Zamestnávateľ má z hľadiska jednotlivcov právo iba na informáciu, či pracovník je alebo nie je zdravotne spôsobilý vykonávať konkrétnu prácu.

Zamestnávateľa a zamestnancov budeme informovať o výsledkoch kolektívneho hodnotenia zdravotného stavu, vrátane výsledkov kolektívnych expozičných testov vo vzťahu ku konkrétnym pracovným podmienkam.

Za dôverné informácie budeme považovať aj všetky údaje, ktoré sa pri svojej práci dozvieme o organizácii klientov (ako napr. údaje o pracovných priestoroch, výrobných technológiách a pracovných postupoch). Pri svojej práci budeme dbať na svoju profesionálnu nezávislosť vo vzťahu ku všetkým účastníkom procesu starostlivosti o zdravie pracovníkov.