Úvodná stránka » Poradenstvo

Odborné poradenstvo

Odbornú poradenskú činnosť pre zamestnávateľa a zamestnancov považujeme za jednu z hlavných funkcií PZS. Poradenstvo nechápeme ako samostatnú etapu pri výkone PZS, ale ako metódu komunikácie s manažmentom a zamestnancami počas všetkých etáp práce PZS. Jednotlivé kroky budeme formulovať tak, aby boli splnené povinnosti zamestnávateľa dané legislatívou a čo by bolo vhodné zabezpečiť z hľadiska dôkladnej ochrany, resp. podpory zdravia, alebo zvýšenia pohody pri práci.

ETIKA spoločnosti

PZS - ANIMA, s.r.o.

Pracovníci spoločnosti PZS - ANIMA, s.r.o. pokladáme za samozrejmosť dodržiavať pri našej práci utajovanie konkrétnych informácii o zdravotnom stave zamestnancov. Poskytovať ich budeme iba jednotlivcom, ktorých sa priamo týkajú. Pri zbere údajov, ich zaznamenávaní, uchovávaní a prenose budeme robiť opatrenia, aby nedošlo k „úniku“ týchto informácií. Zamestnávateľ má z hľadiska jednotlivcov právo iba na informáciu, či pracovník je alebo nie je zdravotne spôsobilý vykonávať konkrétnu prácu.

Zamestnávateľa a zamestnancov budeme informovať o výsledkoch kolektívneho hodnotenia zdravotného stavu, vrátane výsledkov kolektívnych expozičných testov vo vzťahu ku konkrétnym pracovným podmienkam.

Za dôverné informácie budeme považovať aj všetky údaje, ktoré sa pri svojej práci dozvieme o organizácii klientov (ako napr. údaje o pracovných priestoroch, výrobných technológiách a pracovných postupoch). Pri svojej práci budeme dbať na svoju profesionálnu nezávislosť vo vzťahu ku všetkým účastníkom procesu starostlivosti o zdravie pracovníkov.