Úvodná stránka » Dohľad nad zdravím

Dohľad nad zdravím zamestnancov

Lekárske preventívne prehliadky sa budú vykonávať:

- pred nástupom do práce (vstupné lekárske preventívne prehliadky),

- v súvislosti s výkonom práce (periodické lekárske preventívne prehliadky),

- pred zmenou  pracovného zaradenia,

- pri skončení pracovného pomeru zo zdravotných dôvodov (výstupné lekárske    preventívne prehliadky),

- po skončení pracovného pomeru (následné lekárske preventívne prehliadky pri práci s rizikovými faktormi s neskorými následkami na zdravie – napr. s karcinogénnymi a mutagénnymi faktormi),

- mimoriadne lekárske preventívne prehliadky (môže nariadiť orgán verejného zdravotníctva, napr. ak dôjde k závažným zmenám zdravotného stavu zamestnancov vo vzťahu k vykonávanej práci).

  • pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na prácu budeme využívať už existujúce väzby medzi konkrétnymi zamestnávateľmi,  zamestnancami a praktickými lekármi. Odbornú garanciu požadovanej úrovne lekárskych prehliadok bude posudzovať lekár,  odborník v klinickom pracovnom lekárstve. Zabezpečíme ukladanie informácii z vykonaných prehliadok v osobných zdravotných  záznamoch vo forme, ktorá umožní ich sledovanie v čase a spracovávanie pri analýze zdravotného stavu celých kolektívov,
  • organizovanie systému  poskytovania prvej pomoci a školenia zamestnancov,
  • vykonávanie imunizácie (očkovanie) ak je v pracovnom prostredí prítomné biologické  riziko a ak je dostupná očkovacia látka,
  • v spolupráci so zamestnávateľom budeme určovať profesie pre účely rekondičných pobytov a ich náplň.

ETIKA spoločnosti

PZS - ANIMA, s.r.o.

Pracovníci spoločnosti PZS - ANIMA, s.r.o. pokladáme za samozrejmosť dodržiavať pri našej práci utajovanie konkrétnych informácii o zdravotnom stave zamestnancov. Poskytovať ich budeme iba jednotlivcom, ktorých sa priamo týkajú. Pri zbere údajov, ich zaznamenávaní, uchovávaní a prenose budeme robiť opatrenia, aby nedošlo k „úniku“ týchto informácií. Zamestnávateľ má z hľadiska jednotlivcov právo iba na informáciu, či pracovník je alebo nie je zdravotne spôsobilý vykonávať konkrétnu prácu.

Zamestnávateľa a zamestnancov budeme informovať o výsledkoch kolektívneho hodnotenia zdravotného stavu, vrátane výsledkov kolektívnych expozičných testov vo vzťahu ku konkrétnym pracovným podmienkam.

Za dôverné informácie budeme považovať aj všetky údaje, ktoré sa pri svojej práci dozvieme o organizácii klientov (ako napr. údaje o pracovných priestoroch, výrobných technológiách a pracovných postupoch). Pri svojej práci budeme dbať na svoju profesionálnu nezávislosť vo vzťahu ku všetkým účastníkom procesu starostlivosti o zdravie pracovníkov.