Úvodná stránka » Kontakty

KONTAKTY

Kancelária: +421 948 307 239

IČO: 44 748 060

Poštový kontakt: Dukelských hrdinov 140/22, 960 01 Zvolen

ikony - fax (normálna)  0650340959

 

KONATEĽ A RIADITEĽ SPOLOČNOSTI

Gabriela Mrázová, Dip.Mgmt – The Open University Business School

ikony - mobil (normálna) +421 911 999 330


ikony - email (normálna) mrazova@pzs-anima.sk

 

VEDÚCI TÍMU

MUDr. Hana Buceková – špecializácia hygiena práce a pracovné lekárstvo

ikony - mobil (normálna) +421 907 629 335


ikony - email (normálna) bucekova@pzs-anima.sk

 

VEREJNÝ ZDRAVOTNÍK

RNDr. Jana Hrúzová – hygienik práce

ikony - mobil (normálna) +421 911 349 743

ikony - email (normálna) hruzova@pzs-anima.sk

 

 

 

 

ETIKA spoločnosti

PZS - ANIMA, s.r.o.

Pracovníci spoločnosti PZS - ANIMA, s.r.o. pokladáme za samozrejmosť dodržiavať pri našej práci utajovanie konkrétnych informácii o zdravotnom stave zamestnancov. Poskytovať ich budeme iba jednotlivcom, ktorých sa priamo týkajú. Pri zbere údajov, ich zaznamenávaní, uchovávaní a prenose budeme robiť opatrenia, aby nedošlo k „úniku“ týchto informácií. Zamestnávateľ má z hľadiska jednotlivcov právo iba na informáciu, či pracovník je alebo nie je zdravotne spôsobilý vykonávať konkrétnu prácu.

Zamestnávateľa a zamestnancov budeme informovať o výsledkoch kolektívneho hodnotenia zdravotného stavu, vrátane výsledkov kolektívnych expozičných testov vo vzťahu ku konkrétnym pracovným podmienkam.

Za dôverné informácie budeme považovať aj všetky údaje, ktoré sa pri svojej práci dozvieme o organizácii klientov (ako napr. údaje o pracovných priestoroch, výrobných technológiách a pracovných postupoch). Pri svojej práci budeme dbať na svoju profesionálnu nezávislosť vo vzťahu ku všetkým účastníkom procesu starostlivosti o zdravie pracovníkov.