Úvodná stránka » Hlavná stránka

Rozsah poskytovaných služieb

 

Pracovnú zdravotnú službu je povinný zabezpečiť každý zamestnávateľ pre všetkých  zamestnancov

Poskytujeme celý rozsah činností v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 204/2014 Z. z. a Vyhlášky MZ SR č. 292/2008 Z.z. o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť v znení vyhlášky MZ SR č. 135/2010 Z. z.

 

      Zdravie pri práci – ciele:

 

 • Podpora a uchovanie najvyššieho stupňa fyzickej, mentálnej a sociálnej pohody pracovníkov vo všetkých zamestnaniach
 • Prevencia odchodu pracovníkov zo zamestnania zo zdravotných príčin v dôsledku pracovných podmienok
 • Ochrana pracovníkov v zamestnaní pred rizikami zo zdraviu škodlivých faktorov PP
 • Prispôsobovanie práce ľuďom a vhodné zaraďovanie na prácu    
 • Zachovanie a podpora zdravia pracovníkov a ich pracovnej kapacity
 • Zlepšovanie pracovného prostredia a práce so zameraním na zdravie a bezpečnosť
 • Rozvoj organizácie práce – podpora zdravia a bezpečnosti pri práci a pozitívna sociálna klíma 

  

       Prínos pre zamestnávateľov

 

 • Vysoká kvalita výrobkov
 •  Vysoká produktivita
 •  Nízka práceneschopnosť
 •  Nízke náklady na odškodňovanie prof. chorôb
 •  Prezentácia podniku – dobrý manažment

 

       Sociálne  prínosy

 

 • Zvyšovanie rovnosti v zdraví
 • Zvyšovanie počtu čiastočne invalidných ľudí schopných pracovať
 • Dlhší vek dožitia bez invalidizácie
 • Vyšší počet dôchodcov v dobrom zdraví

 

 

ETIKA spoločnosti

PZS - ANIMA, s.r.o.

Pracovníci spoločnosti PZS - ANIMA, s.r.o. pokladáme za samozrejmosť dodržiavať pri našej práci utajovanie konkrétnych informácii o zdravotnom stave zamestnancov. Poskytovať ich budeme iba jednotlivcom, ktorých sa priamo týkajú. Pri zbere údajov, ich zaznamenávaní, uchovávaní a prenose budeme robiť opatrenia, aby nedošlo k „úniku“ týchto informácií. Zamestnávateľ má z hľadiska jednotlivcov právo iba na informáciu, či pracovník je alebo nie je zdravotne spôsobilý vykonávať konkrétnu prácu.

Zamestnávateľa a zamestnancov budeme informovať o výsledkoch kolektívneho hodnotenia zdravotného stavu, vrátane výsledkov kolektívnych expozičných testov vo vzťahu ku konkrétnym pracovným podmienkam.

Za dôverné informácie budeme považovať aj všetky údaje, ktoré sa pri svojej práci dozvieme o organizácii klientov (ako napr. údaje o pracovných priestoroch, výrobných technológiách a pracovných postupoch). Pri svojej práci budeme dbať na svoju profesionálnu nezávislosť vo vzťahu ku všetkým účastníkom procesu starostlivosti o zdravie pracovníkov.